วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบ ธกส.ชุดที่ 2เครดิตจากเว็บ www.jobdee.ob.tc
คำสั่ง จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ 1 คำตอบ เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นในกระดาษคำตอบ

Top of Form
1. เลข 2 จำนวนรวมกัน = 44 ซึ่งมากกว่าผลต่างของเลข 2 จำนวนนี้อยู่ 26 จงหาเลขจำนวนมาก
ก. 13
ข. 30
ค. 31
ง. 35
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก
2. เลข 2 จำนวนรวมกันเท่ากับ 40 เลขจำนวนมากเป็น
http://129jump.com/actdata/test/ruber/2/image002.gif
ของผลรวมทั้งสองจำนวน จงหาเลขจำนวนน้อย

ก. 8
ข. 10
ค. 15
ง. 30
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก
3. เลข 2 จำนวนรวมกันเท่ากับ 64 เลขจำนวนมากเป็น 3 เท่าของเลขจำนวนน้อย เลขจำนวนน้อยเท่ากับเท่าไร

ข. 13
ค. 39
ง. 440
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก
4. http://129jump.com/actdata/test/ruber/2/image004.gifของเลขจำนวนมากเท่ากับจำนวนน้อยและ http://129jump.com/actdata/test/ruber/2/image006.gifของเลขจำนวนน้อยเท่ากับจำนวนมากถ้าผลรวมของเลข 2 จำนวน = 25 จงหาเลขจำนวนมาก
ก. 20
ข. 18
ค. 15
ง. 10
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก
5. เลข 2 จำนวนรวมกัน = A, ผลต่าง = B จงหาเลขจำนวนน้อย
ก. A - B
ข. http://129jump.com/actdata/test/ruber/2/image008.gif
ค. http://129jump.com/actdata/test/ruber/2/image008.gif+ B
ง. http://129jump.com/actdata/test/ruber/2/image011.gif
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก
6. X – Y = 10, X + Y = 120 จงหาค่า Y
ก. 65
ข. 130
ค. 55
ง. 110
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก
7. เลขจำนวนน้อยเป็น 75% ของเลขจำนวนมากถ้าผลรวมของเลขทั้ง 2 เท่ากับ 140 เลขจำนวนมากเท่ากับเท่าไร
ก. 50
ข. 55
ค. 60
ง. 70
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก
8. เลขจำนวนน้อย = 0.8 ของเลขจำนวนมากถ้าจำนวนน้อยเป็น 120 จงหาเลขจำนวนมาก
ก. 80
ข. 100
ค. 120
ง. 150
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก
9. เลขจำนวนมาก ๆ กว่าเลขจำนวนน้อยอยู่ 4 และเลขจำนวนน้อยมากกว่าครี่งหนี่งของเลขจำนวนมากอยู่ 4 จงหาเลขจำนวนมาก
ก. 16
ข. 14
ค. 12
ง. 10
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก
10. เลขจำนวนน้อยเป็น http://129jump.com/actdata/test/ruber/2/image013.gifของเลขจำนวนมาก และผลต่างระหว่างเลขจำนวนน้อยกับเลขจำนวนมากเท่ากับ 40 จงหาเลขจำนวนมาก
ก. 20
ข. 40
ค. 100
ง. 140
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

เฉลย

1. ค.
2. ข.
3. จ.
4. ค.
5. ข.
6. ค.
7. จ.
8. ง.
9. ก.
10. ง.Bottom of Form

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น